AAA
 

English-Danish church vocabularyEnglish-Danish church vocabulary

A

advent

advent

All Saints' Day

allehelgen

altar

alter

altar bread

alterbrød, oblat

alterpiece

altertavle

altar wine

altervin

army chaplain

feltpræst

Annunciation Day

Mariæ bebudelses dag

Ascension Day

Kristi himmelfart

B

baptism

dåb

Benediction, the

velsignelse(n)

belief

tro

bible

bibel

bishop

biskop

C

candidate for confirmation

konfirmand

Candlemas

kyndelmisse

chalice

kalk

chancel (place)

kor

chasuble

messehagel

choir (people)

kor

Christ

Kristus

Christmas

jul

church

kirke

church musician

organist, kirkemusiker

Communion, Holy

nadver

confession

trosbekendelse

confirmation

konfirmation

congregation

menighed

counselling

sjælesorg

creation

skabelse

Creed, the

trosbekendelsen

cup, goblet

alterbæger

D

dean (rural)

provst

deanery

provsti

diocese

stift

E

Easter

påske

Easter morning

påskemorgen

Easter Saturday

påskelørdag

Easter Sunday

påske(søn)dag

ecumenical

økumenisk

emergency baptism

nøddåb

Epiphany

helligtrekonger

Eucharist

nadver

F

faith

tro

forgiveness

tilgivelse

friendship congregation/church

venskabsmenighed

funeral

begravelse

G

goblet

alterbæger

God

Gud

godparent

fadder

Good Friday

langfredag

Gospel

evangelium

gospelgudstjeneste

gospel service

grace

nåde

Great Prayer Day

storebededag

H

Holy Communion

nadver

Holy Spirit

Helligånden

hospital chaplain

hospitalspræst

hymn

salme

hymnbook

salmebog

I

infant baptism

barnedåb

interfaith relations

religionsmøde

L

Lent (season of)

faste (-tiden)

liturgy

liturgi

Lord's Prayer, the

Fadervor

M

marriage

ægteskab

Martinmas Eve

mortensaften

Maundy Thursday

skærtorsdag

N

nave

skib

New Testament

(Det) Ny Testamente

newly confirmed person

konfirmand

night church

natkirke

night church pastor

natkirkepræst

O

Old Testament

(Det) Gamle Testamente, GT

organ

orgel

organist

organist

P

parish

sogn

parish council

menighedsråd

parish helper

sognemedhjælper

pastor

præst

Pentecost

pinse

prayer

bøn

prison chaplain

fængselspræst

R

resurrection

opstandelse

revival movement

vækkelsesbevægelse

rock service

rockgudstjeneste

S

sacristan

kordegn

Saint John's Eve

Sankt Hans aften

salvation

frelse

saviour

frelser

sermon

prædiken

sexton

graver

Shrovetide

fastelavn

sin

synd

sister congregation/church

venskabsmenighed

St. Stephen's Day

anden juledag, St. Stefans dag

street pastor

gadepræst

Sunday school

søndagsskole

Sunday service

højmesse

T

teaching

undervisning

Three Kings' Day (Sunday)

helligtrekongers søndag

Trinity, the

Treenigheden

Trinity season

trinitatistiden

Trinity Sunday

trinitatis søndag

U

university chaplain

studenterpræst

V

verger

kirketjener

volunteer

frivillig

W

wafer

oblat

wedding

bryllup

worship

lovsang, tilbedelse

Y

youth pastor

ungdomspræst

youth service

ungdomsgudstjeneste